UMOWA UŻYCZENIA


Zawarta w dniu:

(data zawarcia umowy)

Pomiędzy:

(imię i nazwisko użyczającego)

zamieszkałym ul.

(adres zamieszkania użyczającego)

zwanym dalej Użyczającym,


a:

(imię i nazwisko biorącego)

zamieszkałym ul.

(adres zamieszkania biorącego)

zwanym dalej Biorącym,


§1

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem:

(przedmiot użyczenia)

Użyczający daje ww. obiekt w bezpłatne używanie Biorącemu. Jednocześnie oświadcza,

że przedmiot użyczenia jest w stanie


§2

Biorący przyjmuje ww. przedmiot użyczenia od dnia:


§3

Biorący Biorący zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu użyczenia w terminie od dnia: w stanie nie pogorszonym.


§4

Biorący oświadcza, że przedmiotu użyczenia będzie używać zgodnie z przeznaczeniem bez prawa jego wydzierżawienia

lub użyczenia osobom trzecim.


§5

Koszty konserwacji i napraw bieżących pokrywa Biorący.

Koszty napraw głównych, które wystąpią niespodziewanie w trakcie trwania użyczenia pokrywa

Koszty eksploatacyjne pokrywa Biorący.


§6

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


§7

Zmiana ustaleń umowy wymaga formy pisemnej.


§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

.........................................................

(podpis i dowód Użyczającego)
..............................................................................................
(podpis i dowód Biorącego)www.do strony głównej.com.pl                              pomoc dla formularza