(miejscowość i data)
.............................................................................................
(pieczęć nagłówkowa)

(numer REGON-EKD))


Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy


Zawarte w dniu:

(data zawarcia porozumienia)

między:

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a:

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

Z dniem: pracodawca i pracownik zmieniają na mocy porozumienia stron umowę o pracę zawartą

w dniu: na czas

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących

(wyszczególnienie warunków umowy ulegających zmianie)

będą obowiązywały następujące warunki:

(wyszczególnienie nowych warunków umowy)

W pozostałym zakresie umowa o pracę zawarta pomiędzy stronami pozostaje bez zmian.

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
................................................................................

(data i podpis pracownika)
..............................................................................................
{podpis pracodawcy}www.do strony głównej.com.pl                              pomoc dla formularza