(miejscowość i data)
.............................................................................................
(pieczęć nagłówkowa)

(numer REGON-EKD))


Porozumienie zmieniające umowę o pracę


Zawarte w dniu:

(data zawarcia)

między:

(nazwa firmy i dane adresowe pracodawcy)

reprezentowaną przez:

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a:

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

Z dniem r pracodawca i pracownik zmieniają umowę o pracę na mocy porozumienia stron.


     - pkt umowy,

    od wskazanej powyżej daty pkt otrzymuje brzmienie:

(nowe postanowienia umowy)

     - pkt umowy,

    od wskazanej powyżej daty pkt otrzymuje brzmienie:

(nowe postanowienia umowy)

     - pkt umowy,

    od wskazanej powyżej daty pkt otrzymuje brzmienie:

(nowe postanowienia umowy)

     - pkt umowy,

    od wskazanej powyżej daty pkt otrzymuje brzmienie:

(nowe postanowienia umowy)

W pozostałym zakresie umowa o pracę zawarta pomiędzy stronami pozostaje bez zmian.

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

................................................................................

(data i podpis pracownika)
..............................................................................................
{podpis pracodawcy}


www.do strony głównej.com.pl                              pomoc dla formularza