link do strony głównej

UMOWA O DZIEŁO od 01.04.2012

działa poprawnie przy wypełnionych polach
Numer umowy:;    
Data zawarcia:;    
Data rachunku:;    
Umowa zawarta :    


Zleceniodawca:r.    
ulica/nr:r.
kod, miejscowość:


Wykonawca:
nr. seria dowodu osob.:      
wydany przez.:
przy ulicy/nr:
w:


Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na:


1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie
do dnia:
następujące materiały i narzędzia:
a) 
b) 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, zaś te, które nie zostały zużyte zwrócić Zamawiającemu, w dniu wydania dzieła.


Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokółu przekazania sporządzonego w obecności przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień ,

a zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne.

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości

Podlega ubezpieczeniom:
emerytalnemu i rentowemu       Jeżeli stawka wypadkowego inna niż 1,93% wpisz swoja stawkę       

chorobowemu     FP       FGŚP       zdrowotnemu

Koszty uzyskania w %:

1. W przypadku wystąpienia w dziele wad, Zamawiający prześle wykonawcy protokół reklamacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na ten protokół w ciągu, dni.
2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie tej reklamacji, z obowiązkiem wykonania jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości %
wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.