(miejscowość i data)
.............................................................................................
(pieczęć nagłówkowa)

(numer REGON-EKD))


UMOWA O PRACĘ


Zawarta w dniu:

(data zawarcia umowy)

między:

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a:

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na:

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

    1) rodzaj umówionej pracy:

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

    2) miejsce wykonywania pracy:

    3) wymiar czasu pracy:

    4) wynagrodzenie:

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

    5) inne warunki zatrudnienia:

     6)

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy,
których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia,
do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511§1 Kodeksu pracy*)

2. Termin rozpoczęcia pracy:

3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy:

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony)................................................................................

(data i podpis pracownika)
..............................................................................................
(podpis pracodawcy)3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy ………………………………….………………………………………..………
www.do strony głównej.com.pl                              pomoc dla formularza