link do strony głównej

UMOWA ZLECENIE od 01.01.2020

   umowa zlecenie krótka pomoc     umowa zlecenie z własnym pracodawcą (firefox)      umowa zlecenie z innym pracodawcą (firefox)

działa poprawnie przy wypełnionych polach


Numer umowy:;    
Umowa zawarta w:;    
Data zawarcia:r.    
Data rachunku:r.
Zleceniodawca:
ul, nr, kod, miejsc:
o. reprezentująca:
Zlecamy prace:
W okresie:

Strony ustalają za wykonane prace wynagrodzenie w wysokości:

 zł

Podlega ubezpieczeniom:
emerytalnemu i rentowemu       Jeżeli stawka wypadkowego inna niż 1,67% wpisz swoja stawkę       

dobrowolnemu chorobowemu     FP       FGŚP       zdrowotnemu

Koszty uzyskania w %:
   


Zleceniobiorca

Nazwisko:


Imię:

PESEL: NIP:
imię ojca: imię matki:
data ur: miejsce ur:
nr dowodu:
   
______
   
województwo: gmina:
ulica: nr dom/mieszk.:
kod: miejscowość:
   
______
   
Urząd skarbowy:
ulica: nr:
kod:
miejscowość:Oświadczenie pracownika

-jestem ubezpieczony/a z tyt. umowy o pracę w wymiarze: etatu   

w (nazwa zakładu pracy):    

-z tytułu zatrudnienia osiągam wynagrodzenie wyższe od najniższego wynagrodzenia krajowego i wynosi ono:    brutto:

-jestem uprawniony/a do emerytury/renty nr:    

-przyznanego przez:    

- wnoszę o objęcie mnie ubezpieczeniem społecznym
TAK       NIE

jestem studentem
TAK       NIE

- jestem objęty/a przepisami w zakresie ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego
TAK       NIE