(miejscowo¶æ i data)
.............................................................................................
(pieczêæ nag³ówkowa)

(numer REGON-EKD))


NOTA KORYGUJ¡CA

ORYGINA£/KOPIA

 

Wystawca noty:

NIP:

 

Odbiorca noty:

NIP:

 


Dokument:

         

Faktura VAT:

z dnia:

data sprzeda¿y:

Faktura VAT:

z dnia:

data sprzeda¿y:

Faktura VAT:

z dnia:

data sprzeda¿y:

Faktura VAT:

z dnia:

data sprzeda¿y:

Faktura VAT:

z dnia:

data sprzeda¿y:

Faktura VAT:

z dnia:

data sprzeda¿y:

Faktura VAT:

z dnia:

data sprzeda¿y:

Faktura VAT:

z dnia:

data sprzeda¿y:

Faktura VAT:

z dnia:

data sprzeda¿y:

Faktura VAT:

z dnia:

data sprzeda¿y:

         

Sprzedawca:

NIP:

 

Nabywca:

NIP:

 

   

TRE¦Æ KORYGOWANA:

 

TRE¦Æ PRAWID£OWA:

 


................................................................................

(Podpis osoby wystawiaj±cej notê)
...........................................................................................................
(Podpis osoby wyra¿aj±cej zgodê na dokonanie korekty)www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza