UMOWA U¯YCZENIA


Zawarta w dniu:

(data zawarcia umowy)

Pomiêdzy:

(imiê i nazwisko u¿yczaj±cego)

zamieszka³ym ul.

(adres zamieszkania u¿yczaj±cego)

zwanym dalej U¿yczaj±cym,


a:

(imiê i nazwisko bior±cego)

zamieszka³ym ul.

(adres zamieszkania bior±cego)

zwanym dalej Bior±cym,


§1

U¿yczaj±cy o¶wiadcza, ¿e jest w³a¶cicielem:

(przedmiot u¿yczenia)

U¿yczaj±cy daje ww. obiekt w bezp³atne u¿ywanie Bior±cemu. Jednocze¶nie o¶wiadcza,

¿e przedmiot u¿yczenia jest w stanie


§2

Bior±cy przyjmuje ww. przedmiot u¿yczenia od dnia:


§3

Bior±cy Bior±cy zobowi±zuje siê do zwrotu przedmiotu u¿yczenia w terminie od dnia: w stanie nie pogorszonym.


§4

Bior±cy o¶wiadcza, ¿e przedmiotu u¿yczenia bêdzie u¿ywaæ zgodnie z przeznaczeniem bez prawa jego wydzier¿awienia

lub u¿yczenia osobom trzecim.


§5

Koszty konserwacji i napraw bie¿±cych pokrywa Bior±cy.

Koszty napraw g³ównych, które wyst±pi± niespodziewanie w trakcie trwania u¿yczenia pokrywa

Koszty eksploatacyjne pokrywa Bior±cy.


§6

W sprawach nie unormowanych niniejsz± umow± stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego.


§7

Zmiana ustaleñ umowy wymaga formy pisemnej.


§8

Umowê sporz±dzono w dwóch jednobrzmi±cych egzemplarzach po jednej dla ka¿dej ze stron.

.........................................................

(podpis i dowód U¿yczaj±cego)
..............................................................................................
(podpis i dowód Bior±cego)www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza