(miejscowo¶æ i data)
(imiê i nazwisko)
(adres)
(nazwa pracodawcy)
(adres)
WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYÑSKIEGO,
DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYÑSKIEGO
I URLOPU RODZICIELSKIEGO           W zwi±zku z urodzeniem dziecka:   w dniu

           Wnoszê o udzielenie mi przys³uguj±cego urlopu macierzyñskiego w okresie od dnia:   r.
         w ³±cznym wymiarze: tygodni.

            Zwracam siê równie¿ z pro¶b± o udzielenie mi bezpo¶rednio po urlopie macierzyñskim
         dodatkowego urlopu macierzyñskiego w wymiarze : tygodni
         oraz urlopu rodzicielskiego w wymiarze : tygodni.

 
 
 

           Ponadto o¶wiadczam, ¿e w okresie objêtym wnioskiem ojciec dziecka
         nie bêdzie korzysta³ z w/w urlopów.

 
 ..............................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza