if ($_POST==TRUE) { $mid022=$_POST['mid022'];}else{/*$mid='.......................................................'; */} ?>(miejscowo¶æ i data)
(imiê i nazwisko/nazwa)
(adres)
NIP/REGON


WNIOSEK o dokonanie odczytu pamiêci fiskalnej kasy


Proszê o dokonanie odczytu pamiêci fiskalnej kasy:

- o numerze unikatowym:     

- o numerze fabrycznym:     

- o numerze ewidencyjnym:     

- sfiskalizowanej w dniu:     

- zainstalowanej pod adresem:     

w zwi±zku z:  

1) zakoñczeniem prowadzenia dzia³alno¶ci gospodarczej w dniu   ;* 

2) wymian± pamiêci fiskalnej kasy;*   

3) zape³nieniem siê pamiêci fiskalnej kasy w dniu    ;* 

4) inn± przyczyn±, tj.    ;* 

 

 

O¶wiadczam, ¿e nie korzysta³em / korzysta³em* z ulgi z tytu³u zakupu kasy.

O¶wiadczam, ¿e kasa by³a u¿ytkowana krócej ni¿ trzy lata, w zwi±zku z tym zwracam ulgê

z tytu³u zakupu kasy w wysoko¶ci: na konto urzêdu skarbowego.

 
 ..............................................................................................
{czytelny podpis wnioskodawcy}


* Niepotrzebne skre¶liæ.

www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza