(miejscowo¶æ i data)
(imiê i nazwisko/nazwa)
(adres)
NIP/REGON


ZAWIADOMIENIE


Informujê, ¿e z dniem:   rozpoczynam ewidencjonowanie sprzeda¿y przy zastosowaniu

nastêpuj±cej liczby kas rejestruj±cych:     (sztuk), w tym    (sztuk) kas rezerwowych.

 

Kasy te bêd± siê znajdowaæ w nastêpuj±cych miejscach*:

    1) (liczba szt.: )

    2) (liczba szt.: )

    3) (liczba szt.: )

    4) (liczba szt.: )

    5) (liczba szt.: )

 
 ..............................................................................................
{czytelny podpis wnioskodawcy}


* Nale¿y podaæ dok³adny adres oraz nazwê placówki, w przypadku kas przeno¶nych - adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika.

www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza