Przejdź do strony głównej serwisu Przejdź do strony głównej serwisu

OBLICZAMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zakładanie firmy „krok po kroku”.

szczegóły

--> Porozmawiaj z księgowym.
tel: 796-134-204

Kontrola działalności przedsiębiorcy - podstawa prawna, odszkodowanie, zawieszenie, powiadomienie o wszczęciu kontroli

Działalność

Kontrola przedsiębiorcy

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest prowadzona na zasadach określonych w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zasady i tryb kontroli mogą jednak wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych. Do kontroli mogą mieć zastosowanie przepisy ustaw szczególnych.

Jeśli na skutek kontroli, która była przeprowadzona z naruszeniem prawa przedsiębiorca poniósł szkodę przysługuje mu odszkodowanie. Wadliwie zebrane dowody nie mogą być dowodem w żadnym postępowaniu przeciwko przedsiębiorcy.

Jeśli na skutek kontroli, która była przeprowadzona z naruszeniem prawa przedsiębiorca poniósł szkodę przysługuje mu odszkodowanie. Wadliwie zebrane dowody nie mogą być dowodem w żadnym postępowaniu przeciwko przedsiębiorcy.

Jeśli władze (wójt, burmistrz, prezydent miasta) otrzymają informację o wykonywaniu przez przedsiębiorcę działalności, która zagraża zdrowiu, życiu, środowisku niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji publicznej. Zawiadomione organy niezwłocznie zawiadamiają władze o podjętych czynnościach w tej sprawie.
W wyjątkowych sytuacjach władze mogą nakazać w trybie natychmiastowym wstrzymanie działalności gospodarczej na maksymalnie 3 dni.

Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Takiego zawiadomienia nie dokonuje się gdy:
-kontrola jest przeprowadzana na podstawie prawa wspólnotowego lub ratyfikowanych umów;
-kontrola ma przeciwdziałać popełnieniu przestępstwa (skarbowego), wykroczenia ;
-kontrolowane są paliwa;
-kontrola jest przeprowadzana na podstawie ustawy o ochronie konsumentów;
-zagrożone jest życie, zdrowie lub środowisko naturalne;
-przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania, siedziby, doręczanie pism było bezskuteczne lub utrudnione;

kontrola cd.  >>