KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA


1. Imiê (imiona) i nazwisko:

2. Numer ewidencyjny PESEL:

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

4. Stan rodzinny:

(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

5. Powszechny obowi±zek obrony:

    a) stosunek do powszechnego obowi±zku obrony:

    b) stopieñ wojskowy:

         numer specjalno¶ci wojskowej:

    c) przynale¿no¶æ ewidencyjn± do WKU:

    d) numer ksi±¿eczki wojskowej:

    e) przydzia³ mobilizacyjny do si³ zbrojnych RP:

6. Osoba, któr± nale¿y zawiadomiæ w razie wypadku :

7. O¶wiadczam, ¿e dane zawarte w pkt 1-3 s± zgodne z dowodem osobistym seria: Nr:

Wydanym przez:

lub innym dowodem to¿samo¶ci:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest................................................................................................................................
      z siedzib± przy ....................................................................................................................................................................
  2. Administrator wyznaczy³ Inspektora Ochrony Danych nadzoruj±cego prawid³owo¶æ przetwarzania danych osobowych, z którym mo¿na skontaktowaæ siê
      za po¶rednictwem adresu e-mail: ..............................;
  3. Pani/Pana dane osobowe bêd± przetwarzane w celu zatrudnienia;
  4. Podstaw± do przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy
      (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz rozporz±dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia,
      przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi±zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
      (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 894);
  5. Podanie danych jest obowi±zkowe i konieczne do realizacji celów, do jakich zosta³y zebrane;
  6. Dane nie bêd± udostêpniane podmiotom zewnêtrznym z wyj±tkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  7. Dane przechowywane bêd± przez okres zatrudnienia, a po ustaniu stosunku pracy przez 50 lat zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
      o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity:Dz. U. z 2017 r., poz.1086) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
      z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (tekst jednolity:Dz. U z 2017 r., poz. 1383, ze zm.);
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostêpu do tre¶ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.

Wyra¿am zgodê na wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjêcia w zwi±zku z wykonywaniem obowi±zków pracowniczych na podstawie umowy o pracê w celu:
do³±czenia do akt pracowniczych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej, wydania legitymacji s³u¿bowej, przez czas wynikaj±cy z przepisów ustawy - Kodeks Pracy.
(miejscowo¶æ i data)
........................................................................................................................
{podpis osoby ubiegaj±cej siê o zatrudnienie}


www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza