KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJ¡CEJ SIÊ O ZATRUDNIENIE


1. Imiê (imiona) i nazwisko:

2. Data urodzenia:

3. Obywatelstwo:

4. Adres do korespondencji:

5. Ares poczty elektronicznej:

6. Wykszta³cenie:

(nazwa szko³y i rok jej ukoñczenia)

(zawód, specjalno¶æ, stopieñ naukowy, tytu³ zawodowy, tytu³ naukowy)

7. Wykszta³cenie uzupe³niaj±ce:

(kursy, studia podyplomowe, data ukoñczenia lub data rozpoczêcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

(wskazaæ okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejêtno¶ci, zainteresowania:

(np. stopieñ znajomo¶ci jêzyków obcych, prawo jazdy, obs³uga komputera)

10. O¶wiadczam, ¿e dane zawarte w pkt 1-3 s± zgodne z dowodem osobistym seria: Nr:

Wydanym przez:

lub innym dowodem to¿samo¶ci:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest.........................................................................................................................
      z siedzib± przy ................................................................................................................................................................................
  2. Administrator wyznaczy³ Inspektora Ochrony Danych nadzoruj±cego prawid³owo¶æ przetwarzania danych osobowych, z którym mo¿na skontaktowaæ siê
      za po¶rednictwem adresu e-mail: ......................................;
  3. Pani/Pana dane osobowe bêd± przetwarzane w celu zatrudnienia;
  4. Podstaw± do przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy
      (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz rozporz±dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia,
      przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi±zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
      (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 894);
  5. Podanie danych jest obowi±zkowe i konieczne do realizacji celów, do jakich zosta³y zebrane;
  6. Dane nie bêd± udostêpniane podmiotom zewnêtrznym z wyj±tkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  7. Dane przechowywane bêd± przez okres zatrudnienia, a po ustaniu stosunku pracy przez 50 lat zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
      o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity:Dz. U. z 2017 r., poz.1086) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
      z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (tekst jednolity:Dz. U z 2017 r., poz. 1383, ze zm.);
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostêpu do tre¶ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych.

Wyra¿am zgodê na wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjêcia w zwi±zku z wykonywaniem obowi±zków pracowniczych na podstawie umowy o pracê w celu:
do³±czenia do akt pracowniczych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej, wydania legitymacji s³u¿bowej, przez czas wynikaj±cy z przepisów ustawy - Kodeks Pracy.
(miejscowo¶æ i data)
........................................................................................................................
{podpis osoby ubiegaj±cej siê o zatrudnienie}

www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza