strona główna

PEŁNOMOCNICTWO/UPOWAŻNIENIEMiejscowość:
Data wystawienia:
Ja niżej podpisany/-a (imię i nazwisko)
ur. (data): r.
nr ewid. PESEL:
nr dowodu osobistego :
zameldowany/-a w:
przy: (ulica, numer domu, nr mieszkania)


Upoważniam Panią/Pana (imię i nazwisko)
ur. (data): r.
nr ewid. PESEL:
nr dowodu osobistego :
zameldowanego/-ną w:
przy (ulica, numer domu, nr mieszkania)
do: