(miejscowo¶æ i data)
.............................................................................................
(pieczêæ nag³ówkowa)

(numer REGON-EKD))


Porozumienie zmieniaj±ce warunki pracy i p³acy


Zawarte w dniu:

(data zawarcia porozumienia)

miêdzy:

(imiê i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentuj±cej pracodawcê albo osoby upowa¿nione do sk³adania o¶wiadczeñ w imieniu pracodawcy)

a:

(imiê i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

Z dniem: pracodawca i pracownik zmieniaj± na mocy porozumienia stron umowê o pracê zawart±

w dniu: na czas

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotycz±cych

(wyszczególnienie warunków umowy ulegaj±cych zmianie)

bêd± obowi±zywa³y nastêpuj±ce warunki:

(wyszczególnienie nowych warunków umowy)

W pozosta³ym zakresie umowa o pracê zawarta pomiêdzy stronami pozostaje bez zmian.

Niniejsze porozumienie zosta³o sporz±dzone w 2 jednobrzmi±cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze Stron.
................................................................................

(data i podpis pracownika)
..............................................................................................
{podpis pracodawcy}www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza