(miejscowo¶æ i data)
.............................................................................................
(pieczêæ nag³ówkowa)

(numer REGON-EKD))


Porozumienie zmieniaj±ce umowê o pracê


Zawarte w dniu:

(data zawarcia)

miêdzy:

(nazwa firmy i dane adresowe pracodawcy)

reprezentowan± przez:

(imiê i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentuj±cej pracodawcê albo osoby upowa¿nione do sk³adania o¶wiadczeñ w imieniu pracodawcy)

a:

(imiê i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

Z dniem r pracodawca i pracownik zmieniaj± umowê o pracê na mocy porozumienia stron.


     - pkt umowy,

    od wskazanej powy¿ej daty pkt otrzymuje brzmienie:

(nowe postanowienia umowy)

     - pkt umowy,

    od wskazanej powy¿ej daty pkt otrzymuje brzmienie:

(nowe postanowienia umowy)

     - pkt umowy,

    od wskazanej powy¿ej daty pkt otrzymuje brzmienie:

(nowe postanowienia umowy)

     - pkt umowy,

    od wskazanej powy¿ej daty pkt otrzymuje brzmienie:

(nowe postanowienia umowy)

W pozosta³ym zakresie umowa o pracê zawarta pomiêdzy stronami pozostaje bez zmian.

Niniejsze porozumienie zosta³o sporz±dzone w 2 jednobrzmi±cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze Stron.

................................................................................

(data i podpis pracownika)
..............................................................................................
{podpis pracodawcy}


www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza