UMOWA DAROWIZNY


Zawarta w dniu:

(data zawarcia umowy)

Pomiędzy Darczyńcą:

(imię i nazwisko darczyńcy)

zamieszkałym ul.

(adres zamieszkania darczyńcy)

legitymującym się dowodem osobistym seria,nr:

(seria i numer dowodu osobistego)

obdarowanego.

(kim jesteś dla obdarowanego:rodzicem, bratem itp.)

a Obdarowanym:

(imię i nazwisko obdarowanego)

zamieszkałym ul.

(adres zamieszkania obdarowanego)

legitymującym się dowodem osobistym seria,nr:

(seria i numer dowodu osobistego)

§1

Darczyńca oświadcza, iż przekazał Obdarowanemu kwotę w wysokości:

słownie:

(kwota słownie)

i w dniu:  przekazał na rachunek bankowy obdarowanego, co potwierdza dokument bankowy.


§2

Obdarowany wymienioną w §1 kwotę przyjmuje. Pokwitowanie nastąpi przez podpisanie umowy.


§3

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, maja zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.


§4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.


§5

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.........................................................

(podpis Darczyńcy)
..............................................................................................
{podpis Obdarowanego}www.do strony głównej.com.pl                              pomoc dla formularza