UMOWA DAROWIZNY


Zawarta w dniu:

(data zawarcia umowy)

Pomiêdzy Darczyñc±:

(imiê i nazwisko darczyñcy)

zamieszka³ym ul.

(adres zamieszkania darczyñcy)

legitymuj±cym siê dowodem osobistym seria,nr:

(seria i numer dowodu osobistego)

obdarowanego.

(kim jeste¶ dla obdarowanego:rodzicem, bratem itp.)

a Obdarowanym:

(imiê i nazwisko obdarowanego)

zamieszka³ym ul.

(adres zamieszkania obdarowanego)

legitymuj±cym siê dowodem osobistym seria,nr:

(seria i numer dowodu osobistego)

§1

Darczyñca o¶wiadcza, i¿ przekaza³ Obdarowanemu kwotê w wysoko¶ci:

s³ownie:

(kwota s³ownie)

i w dniu:  przekaza³ na rachunek bankowy obdarowanego, co potwierdza dokument bankowy.


§2

Obdarowany wymienion± w §1 kwotê przyjmuje. Pokwitowanie nast±pi przez podpisanie umowy.


§3

W sprawach nieunormowanych niniejsz± umow±, maja zastosowanie w³a¶ciwe przepisy kodeksu cywilnego.


§4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj± dla swej wa¿no¶ci zachowania formy pisemnej.


§5

Umowê sporz±dzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

.........................................................

(podpis Darczyñcy)
..............................................................................................
{podpis Obdarowanego}www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza