link do strony g堯wnej

UMOWA O DZIEΜ od 01.01.2013

dzia豉 poprawnie przy wype軟ionych polach
Numer umowy:;    
Data zawarcia:;    
Data rachunku:;    
Umowa zawarta :    


Zleceniodawca:r.    
ulica/nr:r.
kod, miejscowo嗆:


Wykonawca:
nr. seria dowodu osob.:      
wydany przez.:
przy ulicy/nr:
w:


Zamawiaj帷y powierza wykonanie, a Wykonawca zobowi您uje si do wykonania dzie豉 polegaj帷ego na:


1. Dla wykonania dzie豉 Zamawiaj帷y zobowi您uje si wyda Wykonawcy w terminie
do dnia:
nast瘼uj帷e materia造 i narz璠zia:
a) 
b) 
2. Wykonawca zobowi您any jest przedstawi rozliczenie z otrzymanych materia堯w i narz璠zi, za te, kt鏎e nie zosta造 zu篡te zwr鏂i Zamawiaj帷emu, w dniu wydania dzie豉.


Odbi鏎 dzie豉 nast徙i w siedzibie Wykonawcy na podstawie protok馧u przekazania sporz康zonego w obecno軼i przedstawicieli
Zamawiaj帷ego i Wykonawcy.
Termin rozpocz璚ia dzie豉 strony ustali造 na dzie ,

a zako鎍zenie i wydanie Zamawiaj帷emu na dzie

Wykonawca ma prawo powierzy wykonanie dzie豉 innej osobie, jednak瞠 jest on odpowiedzialny wobec Zamawiaj帷ego za jej dzia豉nia, jak za w豉sne.

1. Wykonawcy przys逝guje wynagrodzenie za wykonanie dzie豉 w wysoko軼i

Podlega ubezpieczeniom:
emerytalnemu i rentowemu       Je瞠li stawka wypadkowego inna ni 1,93% wpisz swoja stawk       

chorobowemu     FP       FG同       zdrowotnemu

Koszty uzyskania w %:

1. W przypadku wyst徙ienia w dziele wad, Zamawiaj帷y prze郵e wykonawcy protok馧 reklamacyjny, a Wykonawca zobowi您any jest odpowiedzie na ten protok馧 w ci庵u, dni.
2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uwa瘸 si za uznanie tej reklamacji, z obowi您kiem wykonania jej zgodnie z 膨daniem Zamawiaj帷ego.
1. W razie zw這ki w wykonaniu dzie豉 Zamawiaj帷emu przys逝guje kara umowna w wysoko軼i %
warto軼i dzie豉 za ka盥y dzie zw這ki.
2. Zamawiaj帷y mo瞠 dochodzi na zasadach og鏊nych odszkodowania przewy窺zaj帷ego kar umown.
3. W razie zw這ki w wykonaniu dzie豉 Zamawiaj帷y mo瞠 odst徙i od umowy bez konieczno軼i wyznaczania dodatkowego terminu.

Zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.

Spory mog帷e wynikn望 na tle stosowania niniejszej umowy strony poddaj pod rozstrzygni璚ie s康u w豉軼iwego dla siedziby

W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie maj przepisy kodeksu cywilnego.

Umow sporz康zono w dw鏂h jednakowych egzemplarzach po jednym dla ka盥ej ze stron.