(miejscowo¶æ i data)
.............................................................................................
(pieczêæ nag³ówkowa)

(numer REGON-EKD))


UMOWA O PRACÊ


Zawarta w dniu:

(data zawarcia umowy)

miêdzy:

(imiê i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentuj±cej pracodawcê albo osoby upowa¿nione do sk³adania o¶wiadczeñ w imieniu pracodawcy)

a:

(imiê i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na:

(okres próbny, czas nieokre¶lony, czas okre¶lony)

1. Strony ustalaj± nastêpuj±ce warunki zatrudnienia:

    1) rodzaj umówionej pracy:

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalno¶æ)

    2) miejsce wykonywania pracy:

    3) wymiar czasu pracy:

    4) wynagrodzenie:

(sk³adniki wynagrodzenia i ich wysoko¶æ oraz podstawa prawna ich ustalenia)

    5) inne warunki zatrudnienia:

     6)

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad okre¶lony w umowie wymiar czasu pracy,
których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia,
do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511§1 Kodeksu pracy*)

2. Termin rozpoczêcia pracy:

3. Przyczyny uzasadniaj±ce zawarcie umowy:

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniaj±cych zawarcie umowy o pracê na czas okre¶lony)................................................................................

(data i podpis pracownika)
..............................................................................................
(podpis pracodawcy)3. Przyczyny uzasadniaj±ce zawarcie umowy ………………………………….………………………………………..………
www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza