Składki ZUS 2020- 30%

30.00%
podstawy
społeczne z chorob.* bez chorob.** Przelew*
780.00 e 152.26 152.26 609.14
r 62.40 62.40
ch 19.11
wyp 13.03 13.03 Przelew**
FP 590,03
zdrowotne
4026.01 zdr 362.34 362.34
Razem ZUS: 609.14 590.03

Mechanizm podzielonej płatności 2020

Płatność podzielona 2020

Dotyczy: podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi.

Wyłącznie przy transakcjach między firmami i z vat-em.

Polega na podzieleniu zapłaty na dwa strumienie – kwota netto i vat.

Uwaga: zapłata kartą faktury powyżej 15 000 zł  – nie będzie zapłatą MPP.
Należy zapłacić wyłącznie przelewem !!!!

Należy spełnić warunki:

  1. przedmiotem transakcji są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15, oraz
  2. kwota należności brutto wykazana na fakturze dokumentującej dostawę towarów lub              świadczenie usług z załącznika nr 15 przekracza 15 000 zł,
  3. czynność jest dokonywana na rzecz podatnika.

Na fakturze umieść wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
Brak wyrazów można poprawić notą korygującą – nabywca.

Uwaga:
Nabywca odpowiada za wybór formy płatności – jeżeli otrzymasz fakturę bez adnotacji
o MPP nie masz obowiązku uregulowania takiej faktury w MPP.

Jeżeli otrzymasz fakturę z MPP jesteś obowiązany do przyjęcia tej płatności i posiadania subkonta VAT.

Zmiana wynagrodzenia dla pracowników podmiotów leczniczych – 20-08-2019

Zmieniono kwotę bazową z 3900 zł do 4200 zł brutto.

Lp.    Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku    Współczynnik Wynagrodzenie
1    Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny    1,27   5334
2    Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny    1,17   4914
3    Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji    1,05   4410
4    Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta    0,73   3066
5    Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji    1,05   4410
6    Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5, albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji    0,73   3066
7    Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia    1,05   4410
8    Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa, albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa    0,73   3066
9    Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia    0,64   2688
10    Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia    0,64   2688
11    Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10    0,58   2436

ZWROT PODATKU VAT Z UE i NORWEGII

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą
i dokonujesz transakcji w Unii Europejskiej,
to możesz odzyskać VAT za:

– zakup paliwa;
– wynajem środków transportu;
– wydatki związane ze środkami transportu;
– opłaty drogowe (autostrady, mosty, promy);
– koszty podróży;
– zakwaterowanie;
– żywność, napoje i usługi restauracyjne;
– opłaty za wstęp na targi i wystawy;

Prześlij oryginały lub skany faktur my zajmiemy się wypełnieniem i przesłaniem wniosku Vat-REF
do właściwego urzędu skarbowego.
Pobieramy 4% od kwoty lub 200 zł za wniosek.

Kontakt: https://gunther.com.pl/wordpress/przedstawiciel-biura/

Zgłoszenie do ZUS przez CEIDG

Od 20 maja 2017 roku, przedsiębiorca będzie mógł dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za pomocą portalu CEIDG.

Dodatkowo można zgłosić członków rodziny, zmienić dane identyfikacyjne oraz wyrejestrować się z ubezpieczeń.

Show Buttons
Hide Buttons