(miejscowość i data)
.............................................................................................
(pieczęć nagłówkowa)

(numer REGON-EKD))
(Pan/Pani)}
(ulica, nr)
(kod, miejscowość)


WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ


1. Niniejszym wypowiadam Panu (Pani) umowę o pracę zawartą w dniu: r. w części dotyczącej:

    z zachowaniem :  okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 

 

2. Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest:

 

3. Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia :  proponuję następujące nowe warunki umowy o pracę:

 

4. Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

 

5. Jeżeli Pan (Pani) przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia:   nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia

    nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy o pracę

 

6. W razie odmowy przyjęcia przez Pana (Panią) zaproponowanych warunków umowy o pracę umowa o pracę rozwiąże się

    z upływem okresu wypowiedzenia tj. z dniem:  r.

 

7. Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo do odwołania

     do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy
 

 

................................................................................

(data i podpis pracownika)
..............................................................................................
{podpis pracodawcy}www.do strony głównej.com.pl                              pomoc dla formularza