(miejscowo¶æ i data)
.............................................................................................
(pieczêæ nag³ówkowa)

(numer REGON-EKD))
(Pan/Pani)}
(ulica, nr)
(kod, miejscowo¶æ)


WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACÊ


1. Niniejszym wypowiadam Panu (Pani) umowê o pracê zawart± w dniu: r. w czê¶ci dotycz±cej:

    z zachowaniem :  okresu wypowiedzenia, który up³ynie w dniu 

 

2. Przyczyn± wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracê jest:

 

3. Po up³ywie okresu wypowiedzenia tj. od dnia :  proponujê nastêpuj±ce nowe warunki umowy o pracê:

 

4. Pozosta³e warunki umowy o pracê nie ulegaj± zmianie.

 

5. Je¿eli Pan (Pani) przed up³ywem po³owy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia:   nie z³o¿y o¶wiadczenia o odmowie przyjêcia

    nowych warunków umowy o pracê, bêdzie to równoznaczne z wyra¿eniem zgody na proponowan± zmianê warunków umowy o pracê

 

6. W razie odmowy przyjêcia przez Pana (Pani±) zaproponowanych warunków umowy o pracê umowa o pracê rozwi±¿e siê

    z up³ywem okresu wypowiedzenia tj. z dniem:  r.

 

7. Jednocze¶nie informujê, i¿ w terminie 7 dni od dnia dorêczenia niniejszego pisma przys³uguje Panu (Pani) prawo do odwo³ania

     do S±du Rejonowego- S±du Pracy
 

 

................................................................................

(data i podpis pracownika)
..............................................................................................
{podpis pracodawcy}www.do strony g³ównej.com.pl                              pomoc dla formularza