Przejdź do strony głównej serwisu Przejdź do strony głównej serwisu

OBLICZAMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zakładanie firmy „krok po kroku”.

szczegóły

--> Porozmawiaj z księgowym.
tel: 796-134-204

Wpis do CEIDG

Działalność

Wpis do CEIDG

Zapoznaj się z usługą wypełnienia wpisu do CEIDG - online.

Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej podlegają:
1) firma przedsiębiorcy i nr PESEL;
2) nr REGON;
3) nr NIP;
4) obywatelstwa przedsiębiorcy;
5) miejsce zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej, oddziału, adres do korespondencji;
6) adres poczty elektronicznej;
7) data rozpoczęcia działalności;
8) rodzaj działalności według kodów PKD;
9) informacja o wspólności majątkowej;
10) informacja o prowadzeniu działalności w formie spółki cywilnej;
11) informacja o dacie zawieszenia, odwieszenia działalności gospodarczej;
12) utracie zdolności do czynności prawnych;
13) informacja o ogłoszeniu upadłości, zawarcia układu, likwidacji majątku;
14) informacja o postępowaniu naprawczym ;
15) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek do CEIDG składa się przez system teleinformatyczny lub na wniosku zgodnym z określonym wzorem w urzędzie gminy. Wniosek można zanieść osobiście lub wysłać listem poleconym.

Wniosek zastępuje:
1) Wpis do rejestru REGON;
2) Zgłoszenie aktualizacyjne NIP;
3) Zgłoszenie płatnika składek (ZUS);
4) Zgłoszenie płatnika do KRUS.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest wolny od opłat.